Klauzula dla osób kontaktujących się PKF BPO

KLAUZULA INFORMACYJNA

PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. z siedzibą w Warszawie o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli/pracowników Klientów/Kontrahentów

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

1. Administratorem Państwa danych jest PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000059384 (dalej jako „PKF” albo „Administrator”). PKF jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: pkfconsult@pkfpolska.pl, tel. (22) 560 76 50.

3. Inspektorem Danych Osobowych w Spółce jest Monika Gierałtowska - Karpowicz, e-mail: iod@pkfpolska.pl.

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres miejsca pracy, adres do korespondencji (służbowej), adres poczty e-mail (służbowej), numer telefonu (służbowego).

III. Jakie jest źródło danych osobowych?

Państwa dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, otrzymujemy:

  • Bezpośrednio od Państwa ( np. w czasie pierwszego kontaktu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z klientem/kontrahentem, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę zatrudnienia),
  • Od klienta/kontrahenta, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę zatrudnienia.

IV. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania umowy zawartej z klientem/kontrahentem, u którego jesteście Państwo zatrudnieni, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

  • W takim przypadku podstawą przetwarzania  Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes PKF (art. 6(1)(f) RODO), który polega na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z klientem/kontrahentem i wykonaniu zawartej umowy, której podstawą jest świadczenie usług (w przypadku klienta) albo innej (w przypadku kontrahenta-podmiotu, na którego rzecz nie świadczymy usług).

V.  Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

  • Prawo dostępu do danych

- W każdym czasie możecie się Państwo dowiedzieć, jakie dane Administrator przetwarza oraz możecie Państwo otrzymać kopię Państwa danych osobowych.

  • Prawo do sprostowania danych osobowych

- gdy zauważycie Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe, albo gdy np. zmianie uległo nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

  • Prawo usunięcia danych osobowych

- gdy Państwa dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,

- Gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- gdy usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i ciążącego na Administratorze.

  • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- gdy zauważycie Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, możecie Państwo żądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

- gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby zostały usunięte;

- dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu w celu dochodzenia roszczeń albo ochrony przed roszczeniami

  • Prawo sprzeciwu:

- gdy znajdujecie się Państwo w szczególnej sytuacji, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w punkcie IV powyżej.

- podkreślenia wymaga jednak to, że Państwa żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się Państwo powołujecie nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

VI. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

a) naszym pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,

b) podmiotom, które świadczą nam usługi (np. dostawcy i serwisanci sprzętu komputerowego, oprogramowania),

c) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,

d) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy upłynie termin przedawnienia roszczeń mogących powstać z umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług (zawartej z klientem/kontrahentem); wynika to stąd, że dla ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń, może być konieczna informacja o osobie, z którą PKF bezpośrednio kontaktowała się w sprawie wykonania umowy/świadczenia usługi.

VIII. Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych, które Państwa dotyczą, bądź ich udostępnienie przez klienta/kontrahenta są niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest PKF.

X. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa wpływały ani Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Zapytaj konsultanta