Klauzula PKF BPO

KLAUZULA INFORMACYJNA

„PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.”

z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.” z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok.1B, 02-695 Warszawa, nr KRS 0000593842 (dalej zwany „Administratorem”).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: biurobpo@pkfpolska.pl.
 3. Inspektorem Danych Osobowych w Spółce jest Monika Gierałtowska - Karpowicz e-mail: iod@pkfpolska.pl.

II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług rachunkowych, doradztwa podatkowego, kontrolingowego, zarządczego,  prowadzenia kadr i płac, usługi administracyjnej, usługi zastępstwa pracownika, usług świadczonych przez platformę Agility dla Klientów tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
 2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych,
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dochodzenia roszczeń,
 4. wysyłania ofert oraz treści marketingowych.

III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora,
d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także ustalenia i dochodzenia roszczeń.

V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?

Państwa dane możemy ujawnić:

a) pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
b) podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
c) podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
d) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
e) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?

 1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
  a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych osobowych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Niezależnie od uprawnień określonych w VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.

IX. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.

X. Jak są chronione moje danych osobowe?

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

XI. Inne

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

Zapytaj konsultanta